Hariring-Dadang-HP

Ditulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

JIGANA urang Sunda anu resep kana kawih-kawih Sunda boh Cian­juran atawa pop rada wanoh kana rumpaka kawih ieu :

Ari cinta kang sanès ketok magic Di tutup-tutup teu kengng sidik

Cinta kedah peli ringkih taliti mèmèh kapetik

Ari cinta kang sanès supermarket Di aya-aya ngarah kapelet

Cinta aya duriat kanyaah manteng geuning gumelis

Endah rasana suka jeung duka Lamun kataker sok luluasan

Pinuh pangorbanan pinuh kasabaran

Pinuh rasa hèman pinuh ka imanan

Enya lagu di luhur, dihaleuang­keun ku Evi Tamala, malah di sababaraha radio di Jawa Barat, remen jadi pilihan. Sanajan basa­jan, eusina bisa ngagambarkeun yèn cinta mah teu beunang dipak­sakeun kawas carita Siti Nurbaya jeung Datuk Maringgih, datangna tina ati sanubari anu asalna tina panon.

Numatak aya istilah cinta datang dina teuteup munggaran. Kitu ogè teu beunang diudag-udag, sanajan ceuk paribasa di jaman ki­wari mah, aya istilah cinta ditolak dukun bertindak beu…ambeu. Sabab anu kitu mah, biasana tara langgeng sok aya caritana pegat di tengah jalan.

Cinta sakabèh manusa pasti boga, teu di cacah, teu di mènak sa­bab sakabèh manusa anu kumelen­dang di alam dunya, dibèrè rasa anu sarua ku Nu Nyiptakeunana.

Anu keur katèpaan cinta biasa­na sok wanian, colèk colèk manuk tuweuw, poèk-poèk ogè ludeung. Kalimah ieu tangtuna di jaman baheula, mangsa arang kènèh mo­tor jeung listrik, pareng apèl ka bèbènè kudu ngaliwatan nu para­roèk, malah ngaliwatan astana ogè, sanajan kakara aya nu maot, ngadadak wani.

Baca Juga :  Ternyata Begini Caranya Melihat Chat WhatsApp yang Dihapus Pengirim

Padahal mun dihaja-haja mah, cadu teuing daèk dalah ka cai mangsa Magrib ogè geus ngabiri­gidig, sieun, sakalina daèk, kudu aya batur.

Cinta di jaman kiwari mah, loba ketok magicna, hususna mangsa keur perlu sora, nu nelepon saha waè ditarima, ngadadak somèah jeung darèhdèh, da aya kahayang tèa,padahal sapopoèna mah, tara teuing daèk ngangkat, ari lain no­mer anu geus wawuh mah.

Cinta anu kieu bisa disebut cinta pupulasan, mangsa keur butuh jiga nu enya, geus jadi mah tanda wuruh daèk nanya, saka­lina paamprok di jalan ogè, api-api teu nempo. Sumawonna daèk nganjang ka jalma laleutik mah, jajauheun.

“Tapi hèbatna (atawa pikase­beleun?), sanajan salila ieu can per­nah aya tatali batin, malah wawuh ogè henteu,keur kieu mah, mani unggal poè neleponan, ngajak pa­panggih basana ogè lemes pisan. Matak èra ngadèngèna,”ceuk salah sahiji inohong masarakat anu di­perkirakeun loba baladna.

“Beuh tong dilayanan anu kitu mah, sabab mangsa geus dirojong hèg jadi, moal ingeteun-ingeteun acan,” tèmbal baturna. Nu boga lampah kitu tèh tètèla lain saeutik sabab loba anu keur nyalonkeun mah teu sirikna ditarèangan, mang­sa geus jadi mah ditaringgalkeun.

Baca Juga :  IPB Bangun Ketahanan Pangan Keluarga di Tengah Pandemi Melalui "Budikdamber"

Sigana nu karitu tèh, poho, yèn sanajan geus jadi “pajabat” hiji waktu mah bakal balik deui jadi jalma biasa, mangsa geus rèngsè mancèn tugasna.

Anu tadina bentik curuk balas tutunjuk capètang balas miwarang dina mangsa geus teu ngajabat deui mah, curukna tèh bakal hihileudeun, sorana anu ta­dina kencèng gampang tutah-titah, ngan ukur kari harèwos, kitu ogè mun laku kènèh, malah bisa jadi teu didèngè pisan.

Jadi cinta anu pupulasan mah nya lila-lila ogè bakal luntur, malah bisa jadi mangsa geus lun­tur mah jadi malik ngèwa. Nilik kadinya mah, teu nyalahan anu dihaleuangkeun ku Evie Tamala, eusina cinta tèh silih pikahèman, pinuh kasabaran malah didasaran ku kaimanan sagala.

Malah jejeroeunana, aya anu kudu digaris kandelan, niatna. Naha niat jadi pamingpin tèh ben­er-bener keur babakti, atawa ukur nèangan kakawasaan, bari tung­tungna mah makaya diri sorangan.

Sabab sakabèhna ogè ngatasn­garankeun rahayat, bari nu jadi ra­hayatna tèh, naranyakeun rahayat nu mana nya. Sabab urang mah henteu ngarasa kawakilan. Beuh, aya ku kituna nya ! (*)