Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

SALAH sahiji .kaunggulan.Basa Sunda tèh nyaèta bogaeun ki­rata, dikira-kira tapi nyata. Mis­alana waè tampolong pan tina tempa tempo ka kolong, calana tina dipancal salilana, modiste-modal ledis becus henteu jeung rèa-rèa deui. Malah ceuk salah saurang kasepuhan Cigudeg mah, sanajan wujudna sarua, èta-èta kènèh, lamun istilahna bèda, hartina ogè sèjèn, cenah. Kuring anu rumasa kurang fa­ham kana kalimah-kalimah si­loka, nepi ka sababaraha kali nanyakeun ka Ki Sopandi, kas­epuhan ti Cigudeg tèa.

“Asa teu kaharti, Ki, naha wujudna èta-èta kènèh, kunaon hartina jadi bèda,?’pok tèh pa­nasaran.

“Yeuh bèda pisan hartina manusa jeung jelema, sanajan wujudna èta-èta kènèh,”tembal Ki Sopandi (Andi). Teu ditèm­balan ieuh, diantepkeu wè, kumaha karepna. Sabab kuring apal pisan adatna, komo deui lamun nepi ka dipotong ka­limahna, urusanna jadi beurat. Numatak mending jadi purah ngadèngèkeun wè, tibatan pan­jang lalakonna mah. Komo deui ayeuna mah geus kaasup kana golongan maki, manus aki-aki, beuki gancang ambek jeung gampang kasigeung, teu kaopan pisan. Sigana tèh, nu kitu tèh panyakit lumrah, umum ka ung­gal manusa, beuki kolot umurna beuki delitan. Komo anu geus rada bau-bau taneuh mah. Saka­peung mah, rada harorèam tah ngobrol jeung aki-aki samodèl kitu tèh, sabab sok hah deui, hah deui. Ma’lum pangdèngèna geus rada kaganggu. Sakapeung mah sok sarwa salah, ari lalau­nan tara kadèngèeun, parengan rada tarik majar tèh, siga nu am­bek, make gogorowokan sagala.

Halaman:
« 1 2 | Selanjutnya › » Semua

1 KOMENTAR

  1. Leres pisan kitu hartina. Mung adu manisna Ka-Islam-an sareng Ka-Sunda-an mah upami tos ngambah suluk atanapi ngajalankeun tarekat. upami nembe dugi kana syareat mah bakal jadi bingung ka dirina. baktos pun Agus Pranamulia, Dosen Ilmu Manajemen Universitas Nusa Bangsa oge salah saurang Pendiri komunitas Tatapakan Rasaning Rasa, Bogor.

Comments are closed.