Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

Lamun tèa loba anu nyebut­keun, salah sahijina Eèp Sae­fullah Fatah, urang Cariu anu jadi tokoh Nasional, yèn bangsa urang tèh kaasup bangsa anu araranèh, beuki dieu tèh beuki kabuktian. Salah sahijina dina widang hukum, sababaraha taun katukang, .Abang Gayus.kungsi ngageunjleungkeun, sa­bab sawaktu di jero panjara bisa kènèh pelesiran ka Bali, ngadon nongton tènis. Untungna aya anu manggihan ku salah sahiji wartawan, bari tuluy dipoto, coba lamun nepi teu kapanggih ku wartawan.

meureun simpè wè nya. Eh, kabèhdieunakeun majarkeun tèh aya nu manggihan lamun Gayus ogè, cenah kungsi ka Singapura, ngan hanjakalna teu kungsi nepi ka dipotona. Sanajan ku Gayus, bèja èta teu diaku, tapi duka teuing kabèhdi­eunakeunana mah. Sabab sana­jan potona geus nyampak ogè, angger wè, mimitina mah teu diaku pan nya. Kajadian lianna, aya salon di jero bui, jalma anu keur dibèrok bias kènèh jual beuli Narkoba. Geus kitu aya vaksin palsu jeung kuburan pal­su, kahareupna naon deui tah an bakal dipalsukeun. Ogè Joki atawa anu ngagantian mangsa keur tes di paguron luhur.

Joki lamun numutkeun èti­mologi basa mah tukang nump­ak kuda, boh kuda balap atawa kuda biasa. Tapi sajalan jeung kajadian-kajadian anu aya di urang, basa èta tèh hartina jadi robah, Bisa jadi panumpang pikeun nyukupan panumpang di jalan anu dilumakukeun Three in One, ku jalan nawarkeun jasana milu kana mobil anu pan­umpangna kurang ti tilu. Atawa ngagantian jalma dina ujian asup ka paguron luhur, anu ba­heulana katelah sipenmaru anu ayeuna jadi UMPTN. Tètèla anu bisa dijokian tèh lain ngan sau­kur dina ujian asup ka paguron luhur, tapi narapidana atawa anu keur dibui ogè geuninng bisa. Sakumaha nu lumangsung di Lapas Kelas II Bojonegoro, Jawa Timur.

Baca Juga :  BUNG HATTA ADALAH PANCASILA YANG BERJALAN

Kasiem anu sakuduna di­penjara atawa ngajalankeun sèsa hukuman salila tujuh bu­lan, kulantaran kalibet ku kasus bersubsisdi tèa, digantian ku Karni kalayan dibayar ku duit anu lobana Rp 10 juta. Geus kitu, dua instansi anu dianggap baroga tanggungjawab tèh ka­lah silih salahkeun, bangun anu ngumbah leungeun. Ceuk itu tanggung jawab èta, ceuk èta tanggung jawab itu.

Lamun kitu ayana saha atuh anu kudu tanggung jawab, ata­wa pihak mana anu sakuduna tanggungjawab?. Sanajan taya urusan duit, tapi sakurangna jadi mangaruhan sanajan sa­kumaha kumaha kaayaan rèkèpna hukum di nagara ura­ng, angger wè aya lolongkrang pikeun .ngulinkeun.. Kitu ogè urusan Jambu Dua Angkahong anu keur lumangsung sing ka­pangih jurig delekana.

Nu ngageunjleungkeun pisan, pasualan pangakuan ter­pidana maot. Fredy Budiman, Fredy Buduman anu umaku ka Koordinator Kontras, Haris Azhar yèn loba aparat hokum anu .pipilueun.dina urusan Narkoba. Balukar tina pan­gakuan Fredy ka Haris, sarta dibèwarakeun kana media social, Haris dilaporkeun ka Bareskrim ku tilu instansi saka­ligus. Teuing kumaha tungtung caritana tah, sabab pasualanna rèk ditepikeun ka Presiden saga­la. Mugia wè atuh sing aya jalan kaluarna anu bener jeung adil. Nu bener dibenerkeun, nu salah tetep salah. Ulah nepi ka tibalik.

Baca Juga :  BUNG HATTA ADALAH PANCASILA YANG BERJALAN

Sabab di jaman kiwari mah, bisa rada araranèh dina nga­bereskeun urusan hokum tèh. Baheula, mah, aya ogè lain ka­was kitu, nyaèta sawaktu Raja pangahirna Pajajaran nyaè­ta Prabu Nusamulya atawa Ragamulya Suryakencana anu marèntah salila 12 taun (1567- 1579 M) pikeun nyalametkeun dirina sawaktu dijorag ku pa­sukan Banten, kungsi aya nu niru anjeunna nyaèta Senapati Kumbang Bagus sareng istrina, Purnamasari anu lumpat ka wewengkon Kidul pikeun nga­lenjokeun pihak musuh bari ny­alidungan raja.

Pragu Ragamulya sorangan sareng permaisuri lumpat ka hiji tempat anu dirahasiakeun tur nyingkur anu saterusna manura­jasuniya. Dina sajarah dicarita­keun yèn raja pangahirna Paja­jaran ieu nyepi di Gunung Gedè anu ogè dingaranan Seda Kan­cana, atawa tempat pangreureu­han ahir Prabu Suryakancana. Tah saencan papisah jeunh rom­bonganana anjeun mesen ka sak­abèh rombongan anu mangrupa wangsit anu ayeuna katelah jadi Wangsit Siliwangi tèa.

Carita ieu kacatet dina Pustaka Nusantara III/I jeung Nagara Kretabumi ½ . Jadi Senapati Kumbang mah pastina lain joki, sakumaha anu keur diributkeun ayeuna. Tapi bèbèla ka dununganana. (*)