Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

TAS lebaran, komo anu tas mu­dik atawa balik ka lemburna pikeun ngalaksanakeun silatura­him jeung kolot sarta dulur-du­lur bari jeung kudu ngaranda­pan macèt anu kacida rohakana, olèh-olèhna di sagigireun nga­rasa bungah jeung bagya tèh, pastina cararapè. Lamun teu inget yèn boga kawajiban boh kawajiban ka Nu Maha Murbeng Alam, Allah SWT jeung kawa­jiban liana nyaèta kudu kasab atawa gawè, hayangna tèh ngag­oler, ngalempengkeun cang­kèng ngaleungitkeun kacapè ku jalan sarè.

Enya sarè minangka salah sahiji cara anu pangmanjurna pikeun ngaleungitkeun ka­capè, komo salila ieu dibaren­gan kurang sarè mah. Sarè anu meunang pahala ngan saukur di bulan puasa wungkuli, kitu ogè pikeun anu ngalaksanakeun puasa, sabab anu teu puasa mah, tong boroning sarè dalah digawèna ogè teu matak nga­datangkeun ganjaran, komo deui bari dibungbuan ku teu ngalaksanakeun shalat wajib anu lima waktu, wah nu kitu mah pol pisan tah, dosana tèh.

Sarè dina kahirupan sapopoè kacida diperlukeun, salian ti keur malikeun awak anu perlu istirahat sangkan seger deui, ogè aya waktu pikeun awak ngomèan sèl-sèl anu ruksak, kusabab dipakè dina kagiatan sapopoè. Tapia lamun sarèna kaleuleuwihi, ogè teu kaasup kana ibadah, sabab kulantaran loba teuing sarè, pikiran jadi butek, awak lungsè sarta jadi sangheuk barang gawè.

Sarè ogè nu alus mah aya waktuna, kahiji dipahing pisan sabada shalat Subuh jeung Ashar. Ceunah, lamun sarè saba­da shalat Subuh, bakal ngawaris kana fakir, sarta lamun saentas Shalat Ashar ngawaris kana gèlo. Biasana lamun sarè tas Ashar, mangsa keur hudang tèh sok tuluy lieur, lungleng teu pu­guh. Diantara kakarèn anu pan­ghadèna saentas Lebaran atawa ngalaksanakeu shaum sabulan, tangtuna neruskeun pagaèan anu hade anu dipigawè salila Ra­madhan. Sabab salah sahiji cirri yèn puasana “lulus” nyaèta jadi jalma nu taqwa, sabab èta pisan anu dipiharep, sangkan manu­sana jadi jalma taqwa.

Lamun tas ngalaksanakeun puasa sabulan, tapi pagawèan anu hade ditinggalkeun, sarta balik deui ka jaman “jahiliyah” dina harti ngajalankeun deui pagawèan gorèng, bisa dihar­tikeun puasana gagal. Kitu ogè sikep korupsi boh leutik atawa gedè, anu mangsa keur puasa mah rada dipahing, dipigawè deui, ku jalan ngahèsèkeun pagawèan anu sabenerna gampang, sangkan aya lolongkrang pikeun ngorèhan kauntungan pikeun pribadina, beunang disebutkeun puasana kurang sampurna.

Sabulan ngalaksanakeun puasa, sakuduna mah jadi titi­mangsa pikeun ngomèan diri, atawa malik saratus dalapan puluh darajat, hijrah tina gorèng ka nu alus, lain sabalikna. Jadi kakarèn puasa tèh lain ngan saukur neruskeun amal ibadah anu alus wungkul, tapi ogè hi­jrah ti nu gorèng ka nu alus. Ka­karèn sèjènna nya kadaharan, sakurangna kuèh lebaran, sabab sabangsaning kadaharan anu gancang basi mah kayaning, ku­pat, opor ayam geus èrèp dina lebaran kadua.

Ari kuèh lebaran kawas na­star, putrid salju, sirop jeung rupa-rupa inumen mah, pas­tina loba kènèh. Komo ka umat Kangjeng Rosul anu ngalak­sanakeun puasa nyawalan mah. Dina Hadist Riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An- Nasa’i jeung Ibnu Majah, dise­butkeun sing saha anu puasa di bulan Ramadhan sarta diter­uskeun ku puas salila 6 poè dii­na bulan Syawal hartina manèh­na geus puasa sataun landung.

Hal èta dijèntrèkeun deui ku Kangjeng Rasul, anu eusina genep poè ngalaksanakeun puasa saentas Iedul Fitri, geus ngalaksanakeun salila sataun, sarta unggal kahadèanna di­ganjar sapuluh kali lipet. Tapia nu pangutamana dina sakabèh kawajiban tèh nyaèta shalatna sakumaha dawuhan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam : Amal inadah anu pangheulana diitung atawa dipariksa dina poè kiamat nyaèta shalatna.

Dawuhan Allah SWT ka para malaikat, sedengkeun Manten-NA Nu Maha Uninga, sangkan mariksa ibadah shalat hamba-hamba-NA , naha sam­purna atawa kurang. Lamun sampurna Allah marèntahkeun malaikat, disina mariksa shalat sunnahna, lamun kurang bisa ditutupan ku shalat sunnah èta, kitu ogè jeung amal-amalan iba­dah liana. HR. Abu Daud. Jadi kakarèn Lebaran tèh nya bisa is­tiqomah dina shalat berjamaah anu pahalana 27 darajat, tibatan sosorangan anu pahalana ngan sadarajat, kitu ogè lamun ba­caan fatihahna bener. (*)

loading...