Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

TEU ngahaja ulin ka Terminal Bubulak tèh, turun tina Beus Trans Pakuan,anu ACna geus kurang tiis, kalahka naèk kana tangga anu ka terminalkeun. Beunang disebutkeun ukur nu­turkeun indung suku. Kayaan di Terminal Bubulak, teu jauh bèda ti baheula, jaman keur namban­gan kènèh. Mangsa keur tengah poè, kacida panasna, lamun aya angin nu ngahiliwir tèh, seleng­seng wè bau hangseur.

Sabab loba kènèh su­pir anu leuwih resep ma­seuhan banna ku cikiih. Padahal wewengkon Terminal disadiakeun toilet boh pikeun kahampangan atawa kabeur­atan. Kabiasaan kitu tèh jigana geus ngagetih ngadaging, hèsè pisan di robahna. Tapi kètang teu henteu sakabèhna milam­pah kitu, utamana mah anu, ngajalankeun lima waktu. Pan meureun lamun pareng keur .maseuhan.ban tèh, bisa jadi cai najis tèh kana calana, komo deui lamun nepi ka di kum­bahna tah, panakol bedug tèh. Padahal dina salah sahiji hadis disebutkeun yèn anu teu ngum­bah laranganana mangsa tas ka­hampangan, di ahèratna bakal meunang hukuman anu peurih kacida.

Sakumaha diriwayatkeun dina Hadist Bukhori ti Ibnu Abbas ra. Anjeunna nyarios, sawaktos Kangjeng Rosul ngalangkungan dua kuburan, mantenna ngadawuh saenyana duanana keur disiksa, jeung duanana henteu disiksa dina kaayaan anu beurat (keur ma­ranèhanana) tapi perkara anu cukup beurat(dosana). Nyaèta salah saurang diantarana, ku­sabab teu daèkeun meresihan dieina tina cai kahampanga­nana sorangan, sedeng nu hiji deui sok ngadu-ngadukeun. Katempo di Beulah Kulon, aya babaturan samangsa keur narik huleng jentul handapeun tang­kal bangun nu bingung.

Kuanon euy bangun nu loba pikran?.cèkèng tèh sanggeus diuk di gigireunana. Puguh ti isuk hate, ngan seseblakan wè, kira-kira aya naonnya?.Atuh nu kitu mah kudu nempo parir­imbon heula,.tèmbal kuring bari seuri. Naon tah paririm­bon tèh?.Pituduh ngeunaan kajadian-kajadian anu aya pata­lina jeung kahirupan urang, tur tanda-tandana aya di diri urang, misalna seseblakan, kekedutan, ngimpi. Ah pokona mah rèa wè.

Ayeuna mah geus arang nu makèkeun. Tah kamari mah mangsa Porkas aya kènèh, anu resep kana angka mah, bo­gaeun. Cenah mah nèangan rejeki tina ngimpi tèa..Oh, nu kitu. Kuring mah percaya teu percaya tatèh. Lamun pialuseun nya percaya bari didu.aan. Lamun pigorèngeun mah tara dipikiran ieuh. Komo keur mawa mobil mah, matak picilakaeun,.tèmbalna tèh. Paririmbon tèa, sanajan di dun­ya kiwari beunang disebutkeun katinggaleun jaman, tapi aya kè­nèh anu mercaya.

Tapi sadarna tèh saentas ka­jadian, misalna mangsa diting­galkeun maot ku dulurna. Pain­gan atuh kamari euceu ngimpi punglak huntu Beulah handap. Teu sangka adi euceu pondok umurna,.pokna tèh bari rawah-riwih basa dibèjaan ku dulurna nu sèjèn, yèn dina geus maot.

Tapi, aya ogè anu nyebut­keun, teu ngimpi-ngimpi acan, basa meunang milik anu gedè tèh. Tah dina paririmbon boh anu basa Sunda atawa basa Jawa, disebutkeun nepi ka sara­tusna tafsir ngeunaan ngimpi. Misalna ngimpi dibèrè anak, hartina bakal menang harta banda, ngimpi gelut tapi èlèh, meunang kawirang, leumpang dina cucuk, usahana teu hasil, leuleumpangan jauh, bakal pan­jang umur, jrrd.

Ngeunaan ngimpi ieu, sa­kumaha anu diriwayakeun dina HR Bukhari, ra ti Abu Sa.id Al-Khudri, yèn anjeunna ngadangu Nabi SAW ngadawuh : Lamun salahsaurang diantara maranèh meunang hiji impian anu matak nyenangkeun, sae­nyana èta tèh ngan ukur ti Al­lah SWT, kudu buru-buru muji ka Allah kana sagala impianana sarta buru buru ngabèjakeun. Ngan lamun henteu nempo anu kitu, atawa henteu matak nyenangkeun, maka saenyana ngimpi èta ukur ti sètan, buru-buru mènta panyalindungan (taawudz ka Allah) tina kago­rènganana, sarta teu meunang dicaritakeun ka batur, maka ngimpi èta moal bakal nyilaka­keun (ngamadaratkeun).

Jadi kudu kumaha atuh?.Ki Sobat nanyakeun. Ah, sa­galana pasrahkeun wè ka Al­lah, koncina mah ngadu.a tèa, ngimpi gorèng nyuhunkeun panyalindungan, ngimpi pial­useun, nauhidkeun diri ka Al­lah. Gampang pan nya. Ayeuna mah mending usaha jeung uso­lli. Sabab pikeun urang kieu mah, naon deui atuh. Beung­har henteu, kawajiban diting­galkeun, rugi duanana hirup di dunya tèh lamun kitu mah nya…Satuju euy, tibatan ngagugu­lung nu teu puguh, mending paririmbonna Al Qur.an, jeung Al Hadist nya..(*)