Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

Keur eureun di setopan lam­pu beureum anu aya gambar motorna, siet aya motor ny­iap, hate ngareunjag, dirèrèt budak satepak, pastina ogè budak SMP kènèh, sabab sara­gam handapna biru. Lamun nurutkeun kana umur mah, pastina ogè can bogaeun SIM tah, geus kitu anu diboncèngna ogè teu make helm-hèlm acan. Sirahna ukur ditutupan kupluk anu ngahiji jeung jakèt kaosna. Umuran sakitu, pastina ogè can boga wiwaha jeung du­duga peryoga, atawa can boga itungan picilakaeun, èstuning, nganteur karesepna wè. Komo pareng babalapan jeung pa­pada baturna, matak hariwang anu nempona.

Asa jadi jagoan wè, pada­hal lamun tèa mah keur apes, cilaka, pan anu pangbahayana dina anggota badan tèh sirah, kumaha lamun neunggar aspal, tèmbok pangwates jalan, atawa kandaraan sèjèn. Sakurangna lamun keuna kana sirah mah, lamun teu matak ngaleungit­keun umur, dina cageurna ogè sok jadi matak, boh ku geger otak, cacad, ah rupa-rupa waè. Pastina lamun kapanggih ku aparat mah nya dieureunkeun nepi ka ditilangna, mèmang sakuduna kitu. Tapi pan teu salawasna aya pulisi anu ngin­getan.

Nya pikeun nyinglarkeun kajadian anu teu diharepkeun, alusna mah di mimitian di imahna sèwang-sèwangan, ko­lotna saalusna mah ulah waka ngizinan budakna anu can cu­kup umur, can asak jeujeuhan, marawa motor. Kitu ogè sako­lana, sigana tèh geus kudu ner­apkeun aturan atawa disiplin sangkan muridna teu ngagunak­eun motor ka sakola. Numut­keun katerangan Polres Bojo­negoro, kajadiam kacilakaan di wewengkonna, antara 30 nepi ka 40 persèn barudak sakola anu can bogaeun SIM.

Luhurna kacilakaan mo­tor anu tumiba ka barudak sa­kola, ogè dijèntrèkeun ku Ke­pala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, HM Mustimar Karimi, anu ngajelaskeun yèn santunan pikeun para korban nepi ka Rp 45 milyar, sarta 60 persènna pikeun korban barudak sakola, sakumaha ditulis dina salah sahiji Koran nasional wedalan Jakarta. Panyabab kacilakaan, lolobana ngararebut jeung sakadaèkna, ngaarumpak aturan lalulintas, teu make helm jeung norobos lampu beureum Ngan untungna Polres Bogor Kota geus nyieun program safety riding ka sakola-sakola, mere panerangan ngeunaan kumaha carana sangkan salamet atawa aman sawaktu make kandara­an, hsususna motor.

Tah numatak keuheul deui dina spakbor motor budak sa­kola anu miheulaan èta, aya stiker anu eusina kieu, Hari Gini Oper Gigi, cenah. Puguh wè mani asa kasindiran, sabab motor anu ditumpakan ku kur­ing pan kaluaran baheula, anu masih kènèh kudu ngoper gigi. rada kaubaran hate sotèh pè­dah wè aya motor Vespa anu ngarèndèng di sagigireun mo­tor èta. Dina handapeun jokna ngajeblag tulisan badag pisan sarta lamun disundakeun har­tina tèh kieu, Mending Ngoper Kopling Tibatan Ngoper Kirid­tan ka Deb Collector mah.

Meureun anu dimaksudkeu­nana tèh, ditarik ku pausahaan leasing lantaran teu kabayar angsuranana. Perang sticker sakapeng sok pikaseurieun (lolona mah pikasebeleun) ka­was tulisan dina salah sahiji angkot, sakumaha anu dicarita­keun ku Mang Tatang. Mangsa di jalan Gunung Batu, angkot anu ditumpangan ku anjeunna siet nyiap miheulaan baturma, teu lila tuluy eureun rada nga­dadak sabab aya calon panum­pang kaluar tina gang. Atuh mobil prèman anu milu nyiap tèh kapaksa kudu milu ngerèm ngadadak. Geus jadi kabiasaan, sopir angkot tèh tara ieu nga­lieuk kabeulah katuhu.

Tah nu ieu mah kalahka naèkeun kaca jandèlana,. ceuk Mang Tatang. Anu disabeula­heun sopir mobil prèman tèa, nurunkeun kacana, basa ngali­watan angkot èta tèh, sigana mah rèk nyarèkan. Ngan ka­tempo ku Mang Tatang mah teu jadi ambekna tèh, kalahka seuri sorangan. .Ari kitu aya naon mang make teu jadi ambekna?. cèkèng tèh panasaran. .Puguh Emang ogè teu ngarti kunaon jadi kitu, basa keur turun pana­saran ditanyakeun ka supirna.

Dijawabna tèh ku naèkeun jandèla kaca,.pokna tèh. .Teras kumaha tah mang?. .Enya di jandèla tèh aya badag pisan anu eusina kieu, Punten Pa, abdi mah mèmang monyèt !.Ha.ha.ha<. kuring teu kuat nahan seuri, ku aya-aya waè atuh nya. (*)