Hariring-Dadang-HP

Ditulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

SALAH sahiji anu nyababkeun hawa di Kota Bogor karasa panas tèh ceuk Kang Sam, aktifis ling­kungan hirup ku sabab lobana wangunan, bari jeung teu diim­bangan ku lobana pepelakan.

Ari wangunan imah biasa­na sok dibebetah, ku nu boga imahna, sakurangna dipelakan tatangkalan, ngarah asri, hèjo lèn­doh, tur matak tiis lamun dicicin­gan. Sabab aya paribasa “rumah­ku istanaku, atawa rumahku surgaku”.

Tapi nu rada matak pikahari­wangeun mah, anu diparakè tem­pat usaha, boh kios, toko atawa ruko. Geura wè titènan di sa­panjang jalan Tajur Bogor Timur, Sindangbarang Bogor Barat, Jalan Sholèh Iskandar Bogor Timur, Kedung Halang Bogor Utara, Nyi Raja Permas Bogor Tengah, ah pokona mah anu diparakè pikeu usaha mah, ampir sakabèhna taya tatangkalan.

Numatak lamun ka tempat-tèmpat anu disebutkeun di luhur èta, mangsa tengah poè èrèng-èrèngan mah karasana tèh mani panas pisan.

Padahal sarèrèa ogè nyaho pentingna tatangkalan, lamun ti beurang mah jadi baturna manu­sa, nyaèta ku ngahasilkeun ok­sigèn anu diperlukeun ku manusa.

Baheula ceu Kang Sam, mang­sa Walikotana Ir. Muhammad, aya katangtuan anu mangrupa SK, anu eusina tèh aya kasanggupan ti nu ngawangun yèn baris melak tatangkalan. Lamun henteu cenah mah IMBna moal dikaluarkeun.

Kawijakan kawas kitu tèh ka­cida alusna, sakurangna, ngajaga Kota Bogor tetep hèjo ku tatang­kalan (lain ku angkot), ogè nga­jaga tina kakurangan cai, mangsa halodo lila.

Baca Juga :  Kebakaran Menghanguskan Rumah Kakek Renta di Sumur Pandeglang

Sabab pan tatangkalan tèh jadi tempat panyimpenan cai, lah nu kitu mah budak leutik ogè nya­hoeun. Kajadian ngumpulkeun tatangkalan kungsi dilaksanakeun ku sakola SDN Bantarjati 9 anu disebut sawa sapo, singgetan tina satu siswa satu pohon. Oge di Kal­urahan Cikaret sawaktu Lurahna Kang H. Safrudin.

Calon panganten anu ngu­rus surat-surat numpang nikah dipènta sangkan nyumbang­keun tangkal pikeun dipelak di wewengkon Kalurahan Cikaret. Jadi asa ku teu hèsè lamun ngan saukur ngumpulkeun tatangkalan mah, malah bisa jadi haratis kari niatna wungkul.

Rarasaan bakal kacida èn­dahna tah lamun di hareupeun ruko-ruko di sapanjang jalan Tajur, jeung jalan-jalan sèjènna pinuh ku tatangkalan.

Carana mah (lamun daèk) gampang pisan, kari nyadiakeun pot bunga, boh tina plastic atawa tina dreum kurut, rarasaan teu mahal ieuh. Atuh perkara bibitna mah teu hèsè ieu, bisa ti Dinas Pertanian Kota Bogor, ogè kon­sultasi tangkal naon anu pantes atawa alus dipelak dina pot.

Mun teu salah bibit-bibit èta tèh dibagikeun gratis, pikeun saha waè anu hayangeun melak.

Malah Kang Sam ogè, ceuk kasarna mah sanggupeun mun kudu nyadiakeun bibit tatangka­lan kalayan Cuma-Cuma, alias teu mayar tèa.

Baca Juga :  Surat Harapan Ganja Dilegalkan untuk Pengobatan Gagal Diserahkan ke MK

Tah meureun ceuk tiorina mah teu hèsè ieuh nya, nu boga toko nyayagikeun tempat, bibitna kari ngirim, kari prakna. Kadituna kari miara sangkan èta tangkal tèh hirup, tanggung jawabna nya nu baroga toko, da moal bèak cai dreum-dreuman ieuh, dina kudu nyèborna ogè.

Dines anu aya patalina jeung èta, meureun kari migawè nu sèjènna. Sabab lamun kudu ngu­rus tatangkalan anu aya di ha­reupeun toko-toko èta mah, pi­manaeun kasiwer.

Tah ceuk Ki Mardud mah, nu kitu anu disebut sepi ing pamrih ramè ing gawè tèh, sumanget go­tong royong , sabanda sariksa tèa anu ayeuna geus mimiti leyur bisa dihangkeutkeun deui ku cara-cara anu samodèl kitu.

Teu kudu nu gedè-gedè heula, anu sederhana tur gampang dipi­gawèna, bari jeung murah deuih, tapi mangpaatna, insya Allah sau­mur hirup.

Ceuk itungan, lamun aya rèbuan jalma anu baroga toko melak dua tilu tangkal wè, meu­reun sakurangna dua nepi ka tilu rèbu tangkal, nyadiakeun oksigen pikeun masarakat Bogor.

Sugan wè ku jalan kitu mah, hawa anu karasa panas bayeung­yang tèh rada ngurangan nya. Tapi kètang èta mah teu lang­kung ka nu garaduh toko jeung pamarèntahanana. Mugia wè atuh kahartos nya! (*)