Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

KABEUNGHARAN patilasan para karuhun di Bogor, hususna di Kabupatèn Bogot tètèla lain ba­basan, atawa bèja ti manuk wun­gkul, tapi bener-bener kanyataan.

Sentas dua minggu kamari nganjang ka Situs Cibalay, Ahad kamari mah ka Guha Langkop, pernahna di Kampung Tapos, Dèsa Sukaharja, Kacamatan Ci­jeruk, sawatara Cibalay ogè teu jauh ti Dèsa Tapos, Kacamatan Tenjolaya.

Basa dititènan kalayan daria, aya kasaruaan, antara Guha Leng­kop jeung Cibalay, sarua di deu­keut ngaran Tapos. Teuing aya sabaraha puluh anu make ngaran Tapos tèh, mun teu salah poyèk sapi Pa Harto ogè ngaranna Tapos.

Bisa jadi di tempat ieu aya ogè patilasan anu mangrupa si­tus, jeung aya deui ngaran Tapos di sagigireun anu disebutkeun di luhur. Pikeun sawatara wak­tu èta mah ulah dipikiran ukur babadèan, sugan jeung sugan, naha enya èta tèh ciri anu pasti atawa ngan kabeneran wungkul.

Tapi lamun tina sapuluh aya kana tujuh atawa dalapanna, beu­nang dipastikeun èta lain ngan saukur kabeneran, tapi bebener­an atawa mèmang dihaja.

Ceuk katerangan para ahli, sakurangna aya dua ahli anu ha­dir di tempat èta, nyaèta Kang Ahmad Yanuar Samantho jeung Kang Inotji Hayatullah, situs Guha Langkop sajaman jeung Situs Cibalay, umurna kurang leuwih antara 2000 atawa 2500 taun samèmèh Masèhi jadi geus kolot pisan, lamun di itung ti ay­euna mah, sakurangna 4000 taun samèmèh Masèhi.

BACA JUGA :  Penumpang Travel Ditemukan Tewas Setelah Jatuh ke Sungai Lau Renun

Jaman èta disebutkan mègali­tikum, atawa jaman kajaayaan batu. Anu pasti boh ceuk Kang Wawan Khusnun, Kang Anto, Kang Inotji jeung Kang Eman sapuk sapagodos yèn karuhun urang geus mibanda peradaban anu luhung di jamanna.

Sabab jelas pisan, boh Ciba­lay atawa Guha Langkop buatan manusa, lain jieunan alam. Jadi lamun kitu mah ècès pisan, yèn karuhun urang tèh geus mibanda tatanan kabudayaan, sabab ceuk Kang Anto tatanan pamarèntah­an diwengku ku tilu anu disebut Tri Tangtu tèa.

“Samèmèh itungan masèhi aya, urang Sunda baheula geus bogaeun itung-itungan anu sum­berna tina bèntang, bulan, panon poè anu ayeuna geus aya kalen­derna anu disebut Kalasunda. Salah sahiji titinggal karuhun dina widang astronomi nyaèta sukrakala, pergerakan bèntang, suryakala (panon poè jeung can­dra kala, panampakan bèntang.

Kitu ogè para karuhun geus bisa nangtukeun aturan waktu tebar, tandur jeung laranganana. Tah balik deui kana Guha Lang­kop tèa, saujratna anu disebut guha tèh teu kawas guha anu di­implengkeun ku urang, kawas Guha Gudawang, tapi ieu mah ceruk, atawa tempat nyerengke­dong di sahandapeun batu, anu diluhurna jiga anu di(ka)sangga ku tatangkalan.

Ceuk anu ngaharèwos saben­erna, èta tèh lain saguha-guhana, tapi lawang gaib pikeun karuhun urang, mangsa nganjang ka alam sèjèn. Saur Kang Wawan, pan­gna nganjang ka dinya tèh aya sa­babaraha tujuan. Anu kahiji ngaji rasa, yèn karuhun urang tèh ben­er-bener aya, sabab aya buktina anu mangrupa situs, mènhir.

BACA JUGA :  Menu Diet untuk Sarapan, Overnight Oatmeal yang Enak dan Mudah Dibuat

Kaduana ulah nepi ka dija­dikeun tempat pamujaan ku jal­ma-jalma jaman kiwari, hayang dikabulkeun kahayangna bari jeung mènta-mènta ka tempat anu samodèl kitu, katiluna sang­kan dikanyahokeun ku balarèa boh anu nagara urang sorangan atawa bangsa deungeun yèn di urang tèh loba paninggalan-pan­inggalan anu bisa diguar tur dija­dikeun tujuan wisata.

“Bangsa urang ukur bisa hu­dang èkonomina tina budaya jeung pariwisata, sabab nu kitu moal kasiksik wanci katutuh wak­tu jeung laas ku jaman. Tah ayeu­na tugas urang pikeun ngaguarna, moal samata-mata dijieun jeung ditinggalkeun pikeun anak-incu, buyut, udeg-udeg gantung siwur, jaringao bau-bau sinduk lamun taya gunana,”pokna tandes.

Saur Kang Inotji loba pisan titilar karuhun di wewengkon dinya, anu geus kapanggih jeung can ngalaman ditataan ogè loba, encan anu can kapanggih atawa nyamuni kènèh.

Tètèla saentas nganjang ka Guha Langkob mah kakara nyaho yèn Sunda tèh geuning beunghar, ngan meureun urangna anu teu waspada jeung cicing waè, nepi ka teu nyaho kana kabeungharan sorangan. Atawa urangna geus kaleungitan udagan urang soran­gan, nepi ka poho saha jeung ti­mana asalna? Duka atuh nya?