Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

ISUKAN, Jumaah, tanggal 3 Juni, Bogor, Kota jeung Kabupatèn bakal milangkala anu ka 534 taun. 534 taun kaliwat, mangsa Sri Baduga Maharaja diistrènan pikeun kaduakalina di Karajaan Sunda, saentas dijadikeun raja di Karajaan Galuh sarta meuang ge­lar Prabu Jaya Dewata.

Di Karajaan Galuh jeung Sun­da, Prabu Jaya Dewata anu nga­ran keur ngorana Raden Pama­nah Rasa, sarta ngarajaan dua nagara gede nepi ka gelarna ogè Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pa­jajaran marèntahna teu kawilang lila, ti taun 1482 nepi ka 1521 Masehi, ukur 39 taun.

Tapi sanajan teu nepi ka 49 taun, loba pisan hasilna. Malah di jaman mantenna pisan, Karajaan Pakuan Pajajaran, (dina sajarah mah teu kacatetkeun, Karajaan Pakuan Pajajaran anu aya Sunda Galuh. Pakuan ngaran purasaba atawa ibu kota), kawèntar sepi maling towong rampog, gemah ripah rèpèh rapih tur loh jinawi.

Aturan anu aya dina kitab Siksakand(ang) Karesian, bener-bener dijalankeun, kawajiban setor ka nagara anu mangrupa ngadongdang sakumaha parèn­tah akina, Maharaja Nilawastu Kancana dina Prasasti Kabane­tenan dileungitkeun. Sri Baduga anu ceuk sabagèan urang Sunda mah Prabu Siliwangi, dijadikeun panutan.

Malah loba pisan jujulukna, ti mimiti Prabu Tanduran Gagang, Prabu Haris Maung jeung rèbuan gelar anu ngagambarkeun kawani atawa wawanèn, kanyaah ka nu leutik, remen nyamur jadi aki-aki, patani, baramaèn, ngan sau­kur pikeun ngayakinkeun naha rahayatna tèh bener-bener dina kaayaan bagya, atawa ngan sau­kur laporan ti bawahanna yèn kaayaanna sugih mukti?

BACA JUGA :  SOLUSI AGAR GURU BEBAS DARI PINJOL

Ngeunaan sikep kasiliwangian ieu, saujratan teu kacatet atawa taya catetanana dina sajarah. Nu aya ukur dongèng jeung dongèng ti jalma-jalma anu ngarasa seu­weu-siwina.

Kitu ogè baheula mah (kurang leuwih 20 taun kaliwat) nyarita­keun kahèbatan Prabu Siliwangi tèh kudu bari susulumputan, sa­bab cenah agamana Hindu, lah pokona mah rèa pisan “mada­ratna” tibatan maslahatna. Kum­pulan-kumpulan kasundaan ogè harita mah teu pati loba anuterus terang, wakca balaka muhit ka Eyang Prabu.

Ayeuna mah kaayaan geus tibalik, loba anu nembrak, malah Kiai geledegan sarta kacida kawèntar ogè, mani terang-teran­gan nyebutkeun yèn Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi Islam.

Kajadianna mangsa keur ni­kah jeung Nyimas Subanglarang, putrina Ki Gedeng Tapi, anu jadi santriwati Syech Qurotol Ain nu boga pasantrèn di wewengkon Wadas Karawang.

“Teu mungkin Syech Quro anu madzhabna Hanafi ngiz­inkeun anak didikna nikah jeung nu bèda agama,” saurna tatag pisan. Dumasar kana catetan sa­jarah, pasantrèn anu diadegkeun ku Syeh Hasanuddin atawa Syech Quro geus aya ti jaman akina Raden Pamanah Rasa, Maharaja Nilawastu Kancana.

Pasantrèn anu teu sabaraha gedè tèh diantepkeun teu dijorag, tapi diantepkeun salila sabaraha puluh taun. Raden Pamanah Rasa anu harita masih belejag, buta tu­lang buta daging sarta mibanda kasaktian dipiwarang ngariksa ka pasantren ieu.

BACA JUGA :  HARI KEBANGKITAN NASIONAL PERLU PELURUSAN SEJARAH?

Mangsa tepi ka dinya, kadan­gu ku Raden Pamanah Rasa Ny­imas Subanglarang keur maos Qur’an. Kabandang ku sora nu halimpu sarta bacaan anu nem­bus ati maragat kana manah sumarabah kana bayah, Raden Pamanah Rasa kapupul bayu, hatèna kabandang ku nu geulis kawanti-wanti, èndah kabina-bina. Ahirna mojang Subang ieu ditikah kalayan mas kawinna lint­ang kerti jajar saratus.

Ceuk sabagèan lintang kerti jajar saratus anu dimaksud tèh tasbèh anu aya di Mekkah. Tah ngeunaan lalakon kumaha Raden Pamanah Rasa meunangkeun tas­bèh ieu aya deui caritana.Mun di­caritakeun matak hookeun jeung hèsè pisan dipercayana.

“Di palebah deui pisan Pra­bu Siliwangi ngagem agama Is­lam. Kunaon make teu balaka lamun mantenna geus Islam? Lamun balaka karajaan Pajaja­ran anu bakal dirajaana bakal geunjleung malah bisa jadi nolak anjeunna,” saur salah sahiji kas­epuhan Bogor.

Kayaan nagara Sunda di Bo­gor harita keur bancang pakèwuh sabab antara Galuh jeung Sunda keur harènghèng. Di palebah dieu ogè, lumaku madarat jeung maslahat.

Dumasar kana pangalaman èta, pamingpin tèh kudu singer, naha kaputusan anu dijieun tèh leuwih loba madaratna atawa maslahatna. Ulah maksakeun, komo bari didasaran asa aing pan­gpinterna, nu sèjèn mah bodo. Bogor dina poè isukan bakal mi­langkala anu ka 534, geus leuwih ti dèwasa sakuduna mah nya.

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================