Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

BASA Ki Sobat, Kang Yono ngabè­jaan yèn anakna di rawat di rumah sakit PMI, malah cenah mah ger­ingna tèh aya kana dua mingguna, rada ngarènjag ogè. Malah saten­gah nyalahkeun, ka Ki Sobat, kur­ing nganaha-naha kunaon kakara ngabèjaan ayeuna.

Teu antaparah deui, biur wè ka rumah sakit, kasampak budak tèh keur ngalemprèh, anu teu wal­akaya. Horèng ceuk bapana Kang Yono tèa, anu nyababkeun buda­kna nepi ka kitu tèh balukar tina tawuran.

Kètang lain tawuran-tawuran teuing, tapi cenah mah tas balik ti sakolana aya nu megat di weweng­kon Kandang Roda. Musibah wè pikeun Ki Sobat mah, malah beu­nang disebutkeun katutuh katurug.

Saba dina sabulan èta mah, kulawargana tèh pulang anting ka rumah sakit. Nu pangheulana, anakna nu pangleutikna, cageur anakna.

nyusul indungna. Kakara ogè bèbèrès ngarènghap, malah jigana tèh, can ogè reureuh, budakna anu lalaki ngalaman tatu parna.

Saentas dirawat di rumah sakit di deukeut imahna, bari jeung teu ngalaman kamajuan, kapaksa kudu dipindahkeun ka PMI, sabab di rumah sakit anu tiheula mah, cenah kurang kumplit.

Sirah budak tèh kudu discan, bisi aya urat atawa tulang anu ka­ganggu. Palebah panonna ngaben­ggul sagedè peureup kolot. Sigana tèh kahantem ku barang teuas, teuing batu atawa nu sèjènna.

“Leuheung ninggang di nu aya, palebah di jalma pantar kur­ing mah, mani asa kiamat sugro. Pikeun uubar budak tèh jual itu, jual ieu, nginjeum ka ditu, ngin­jeum kadieu. Urusan mayar mah, kumaha bèhna baè, nu penting bu­dak dirawat heula, pokna ngageuri.

BACA JUGA :  Wajib Cobaǃ Mi Goreng Aceh Spesial Pakai Daging Kambing Dijamin Bikin Ketagihan

Awakna katempo nguruan, panonna celong bangun anu kurang sarè. Ceuk Ki Sobat, basa ngadèngè yèn anakna aya nu nan­dasa nepi ka kituna, hate mah am­bek kacida, tapi sanggeus dipikir-pikir kalayan jero, dibeuweung diutahkeun, niatna pikeun nyu­sud tèh teu dituluykeun.

Sakuat tanaga, anakna tèh di­ubaran make waragad sorangan sanajan bari gagadè nyarandè ogè. Lamun ceuk kiratana mah, kajadi­an èta tèh sarua jeung hurup ca­carakan jawa anu kungsi diajarkan mangsa keur SD tèa, nyaèta hana caraka data sawala. Anak cilaka bapa ka bawa-bawa.

Da saenyana atuh, saha deui anu rèk mikiran ari lian ti bapana mah, sabab nu sèjèn mah dina mantuan ogè ukur sawilasana. Pareng keur teu aya, ukur nyebut­keun aduh karunya, atawa dina leuwihna ngadu’akeun sangkan tèrèh cageur, jeung rèngsè dina urusanana.

Anu ripuh mah, angger wè indung bapana.

Kabiasaan tawuran, boh anta­ra budak sakola, mahasiswa nepi ka ormas, masarakat sigana tèh keur mahabu, ceuk basa kiwari mah trend.

Padahal, boh anu ngajorag ata­wa anu dijoragna tèh, ti turunan anu sarua kaum Adam, komo deui ieu mah kawengku ku sa-nagara, malah bisa jadi salembur.

BACA JUGA :  Buntut Pembunuhan Pelajar di Ciampea Muncul Petisi Tutup SMK Pandu, KCD Bilang Begini

Teuing naon atuh nya anu nyababkeun manusa tèh mani gampang pisan ambèk, jeung lain ngan semet ambek wungkul, sok aya tuluyna.

Padahal lamun dipikiran kalay­an gemet, asa taya untungna. Ceuk dina paribasana tèa mah, èlèh jadi lebu, meunang jadi areng, dua­nana bisa disebutkeun èlèh.

Anu èlèh ngajurahroh, tuluy asup rumah sakit. anu meunang sakurangna diudag-udag rasa hari­wang, kumaha lamun jadi urusan jeung anu berwajib. Dina henteu­na ogè pan di ahèrat mah pastina ogè dibalitungkeun.

Bisa jadi anu hiji mah, kulanta­ran solidaritas, silih bèlaan dianta­ra babaturan, atawa panyababna anu teu pira kacida. Kulantaran di­barengan ku kaambek nepi ka teu kapikirkeun kumaha balukarna, boh pikeun batur atawa dirina.

Padahal lamun tèa mah ngaji rasa (ceuk kolot baheula) hèg anu ngalaman èlèh tur nepi ka kudu di­rawat tèh ninggang di dirina (anu meunang) bari jeung kaayaan ko­lotna tèh teu kaasup jalma jegud.

Pastina ogè kolotna tèh tisuk­suk tidungdung ngabèlaan pikeun nyageurkeunana. Urusan tawuran tètèla lain ukur di barudak sakola wungkul, tapi geuning ayeuna mah tatangga lembur ogè, anu pangeusina lain barudak wungkul asa beuki loba. Panyababna ku urusan teu pira.

Manusa ayeuna mani gancang pisan ambek, sètan tèh sigana marakayangan di mana-mana. Aya nu salah kitu jeung dunya atikan urang? atawa mèmang ja­manna jaman èdan ?

============================================================
============================================================