Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

SAENTAS sababaraha poe langit salil­ana bèngras, tadi peuting dipaparin hujan, mani asa sono, kana cihujan tèh, sanajan tengah peuting bari jeung asa didodoho ogè. Enya kusabab salila ieu yakin pisan tara turun hujan, nepi ka jas hujan anu biasana digigiwing kamama­na tèh, ti saprak “usum halodo” mah, nya ditinggalkeun dina sampayan. Ngan mangsa turun hujan peuting jadi bin­gung lumampah, kapahung ku hujan.

Rèk huhujanan rumasa geus ohir, tong boroning keuna cihujan, sakali mangsa parengan teu make jakèt ogè, pan urusana panjang, lamun teu dik­erokan ku patih goah, sakujur awak kudu dibalur ku minyak haneut. La­mun teu kitu sapeupeuting teu bisa sarè, guling gasahan, sagala karasa. Palebah dinyana mah kudu ngaruma­sakeun beuki kolot mah, “onderdil” tèh geuning beuki kurang kuat.

BACA JUGA :  KASUS REMPANG MELANGGAR TUJUAN NEGARA

Motor onaman bisa diganti ku nu anyar, anu aya jero awak mah rèk kumaha ngagantina. Paling ogè ukur miara jeung mulasara wungkul. Jadi tegesna mah, lumaku tah sadia pa­yung samèmèh hujan, jadi mangsa hujan geus siap-siap pikeun nyangha­reupana. Saur Ki Tatang, paribasa sa­dia payung samèmèh hujan tètèla lain ngan saukur pikeun hujan, dina harti sabenerna, cai anu turun ti langit.

Tapi ceuk Ki Tatang mah jero ka­cida, hususna pikeun sakabèh manu­sa, hususna anu geus boga kawajiban. Pikeun anu geus akil balèg, tumiba kawajiban ngadegkeun Shalat, nya buru-buru adegkeun, sabab shalat tèh bisa jadi salah sahiji siloka tina payung, jeung amal-amal kahadèan nu lianna. Payung lianna sakumaha disabdakeun ku Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, diantarana lamun kahadèan urang dina poè ieu, kurang ti nu kamari, dosa, lamun sarua kaa­sup jalma anu rugi, nu pangafdolna nya unggal poè kahadèan leuwih loba ti samèmèhna jeung ayeuna.