Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

Tadina mah, rada males kudu ka Balèkota isuk-isuk tèh, sabab panon mani karasa cepel pisan. Hawa tunduh masih ngagayot dina juru panon, sa­bab tadi peuting tas ngabung­bang nepi ka isuk, lalajo semi final maèn bal antara Jerman jeung Spanyol. Teu rugi, sana­jan kudu nahan pitunduheun ogè, sabab Spanyol meunang. Enya geuning maèn bal mah, rada hèsè diteguh, disangka meunang kalah kèok, dianggap bakal èlèh.èh maènna kawas anu kaasupan sètan.

Kulantaran anu nelepon tèh Kang Teddy SAO, nya bari tunduh-tunduh ogè mak­sakeun nemonan pamundut anjeunna. Enya wè datang ka nu dijugjug tèh geus loba jalma, tangtuna para pangurus Pa­guyuban Pasundan Kota Bogor. Bèrès ngadeuheus ka Pa Wali, sakabèh pangurus ngarum­pul di sekretariatna, biasa wè nyawalakeun anu bakal dipi­gawè atawa ceuk gagahna mah nyusun program ka hareup. Sabab sababaraha poè nu bakal datang, pangurus anyar bakal diistrènan. Ari kuring mah nya kitu tèa, lauk buruk milu mijah, resep ruang-riung jeung palang-pulung. Ngalaksanakeun piwu­ruk sepuh, yèn silaturahmi tèh salian ti manjangkeun umur ogè bisa nambahan rejeki.

Saur Kang Teddy SAO, salah saurang pangurus Paguyuban Pasundan anu idek liher dina dunya pendidikan jeung ka­sundaan, Allah nyiptakeun sagalana sapasang-sapasang. Aya beurang aya peuting, aya awèwè aya lalaki, bungah jeung bagya, hirup jeung maot.

Tah karuhun Sunda ogè kitu, resepna tèh kana papasan­gan, sabab lamun teu kitu meu­reun moal aya urang jeung moal aya kolot urang,. sanggemna. Euh meureun anu dimaksud­keun anjeunna tèh urusan jodo. Leres pisan atuh kang, urusan èta mah, malah lain ngan ukur sapasang tapi seueur anu mung sanès hiji, sanajan sarangkep ogè, pan aya nu hiji pikeun dua, tilu nepi ka opatna, anu gaduh kawantun mah, bari jeung ya­kin bisa adil pikeun babagina mah nya hè.hè..hè. Lain ngan saukur babagi nafkah lahir wun­gkul kayaning ngaimahan, ng­abajuan, maraban tapi nafkah batin ogè kang nya.

Nyaèta urusan meutingan ogè, tangtuna .kahayangna. bèda antara nuu ngora jeung geus kolot. Sabab nu jadi salaki palebah dieu mah aya kabeung­beurat, lamun pamajikan nepi ka nèangan deui .kapuasan. di luar, si salaki tèh bakal dipènta tanggung jawabna. Lamun sala­ki anu ngaranyèd mah, pamaji­kan teu pipilueun, dina urusan tanggungjawab tangtuna ogè. Lain deui ceuk, Mama Arief, anu nyebutkeun yèn warna anu alus ceuk urang Sunda ngan ukur tilu nyaèta, hèjo lèho, beureum (jambu) bol, jeung konèng… ah, teu wasa nyebutkeunana. Dina su.al kecap ogè tètèla aya papa­sanganana.

Hideung jeung bodas, malah kecap pamali anu baheu­la bisa dipakè pikeun nyaram sangkan ulah dipigawè ogè aya pasanganana,. pokna basa ka­panggih di Jalan Julang No. 7. .Naha kumaha kitu?. cèkèng tèh rada teu ngarti, sabab pa­mali sanajan kecap nyaram anu lemes bisa dilarapkeun kana sa­gala hal. Kawas, pamali ulah cic­ing dina panto, pamali lamun tas dahar dawegan, urutna ulah ditangkarakeun, atawa mangsa magrib ulah sok dadapangan (lalanggiran).

sakabèhna nyaram, cicing dina panto sarèatna ngaha­langan liliwatan, nangkara­keun dawegan, bakal nyimpen cai anu satuluyna dijadikeun sayang reungit. Tah waktu Magrib mah kudu shalat ber­jamaah lain dadapangan. Tah Pa Mali ogè boga jodo henteu sosorangana,. saurna. Ih, sanès Pa Mali atuh, Ma. La­mun kitu mah aya Ma Mali, Ceu Mali, Aki Mali atawa Nini Mali. Pamali mah sa­nès nami jalmi atuh, Ma,. cèkèng tèh rada kerung. .Puguh aya,. tèmbalna keu­keuh. Kuring teu nèmbalan, sabab apal pisan kana tabèatna, sok sabulang bèntor, sakapeung mah tara kabadè tungtungna. Ah, mending diantep, lamun di­lawan bisi sarua gèlona.

Tah pamajikan pamali tèh nyaèta Ma Onam, geura wè per­hatikeun, dina ngagunakeun kalimah pamali sok ditungtun­gan ku Ma Onam. Pamali ulah dirumpak bisi kumaonam. Jadi Ma Onam tèh pamajikan Pa Mali,.pokna deui. Tuh enya wè, ngaco, hanas didèngèkeun. Tapi kètang lamun teu kitu moal ramè nya, Ma !

loading...