Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

PANINEUNGAN (romantisme) kajayaan karuhun urang di mang­sa katukang, hususna ngeunaan kama.muran, kagemuhan di ja­man Karajaan Sunda Galuh (Pak­uan Pajajaran) wabil husus (jiga ustad waè) ka Prabu Siliwangi anu sarimbag pisan jeung tokoh Sri Baduga Maharaja, teu bisa disinglarkeun yèn sakapeung urang hayang .mindahkeun.ja­man èta ka alam ayeuna. Sana­jan dina hatèna, yakin pisan kaayaan èta geus pasti moal bisa dipulangkeun. Komara Prabu Siliwangi, pikeun sabagèan jal­ma anu ngarasa seuweu-siwina, rarasaan mah moal bisa dipisah­keun tina alam pamikiranana, bakal tetep hirup kumbuh dina hatèna sèwang-sèwangan.

Salah sahiji pikeun ngajaga .ruhna.tetep hirup di Tatar Pasundan, loba organisasi, pa­guyuban kasundaan anu tetep ngayakeun ritual atawa upacara dina raraga nyambungkeun tat­ali batin jeung .alam.baheula. Diantarana macakeun wangsit atawa Uga Siliwangi dina unggal riungan, bari saencana dimimi­tian ku rupa-rupa upacara husus.

BACA JUGA :  KURANG ELOK KAESANG PANGAREP JADI KETUM PSI

Panineungan kana kahè­batan, kasaktian, kawijaksanaan, kagagahan Eyang Prabu èta, sakapeung mah sok kaleuleuwi­hi, malah teu saeutik nimbulkeun kaayaan anu dijieun-jieun, nepi ka nyieuhkeun akal sèhat jeung kanyataan anu sabenerna anu dirojong ku bukti-bukti anu aya. Salah sahijina, anggapan yèn Prabu Siliwangi ngahyang jeung karatonna anu dipercaya ku sa­bagèan masarakat Sunda. Lamun nu ngahyangna Prabu Siliwangi atawa Sri Baduga Maharaja, ma­sih kènèh rada .kaakalan.sa­bab di jaman saentasna ogè loba kajadian-kajadian ahèng, mis­alna kungsi kacaritakeun aya nu jadi imam di sababaraha masjid. Malah sejarawan satingkat Prof. Ayat Rohaèdi waè, sakumaha anu ditulis dina buku Nyukcruk Galur Mapay Raratan Siliwangi, nyebutkeun yèn kepercayaan urang Sunda baheula kawas kitu.

BACA JUGA :  MASALAH PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR

Samangsa ditingali ka kamar tempat anjeunna nyepèn (mu­jasmèdi) geus teu aya, ngaelun­git atawa ngahyang tèa.. Aya ogè anu nyebutkeun layonna dibeu­leum, tur lebuna diawurkeun di Rancamaya, tegesna di Badigul. Carita ieu masih kènèh padung­dengan, naha enya kitu ? Tapi dina .sajarah.sèjèn aya ogè anu ngajelaskeun yèn Kian San­tang (Raja Sangara) kungsi ne­pungan apana (Prabu Siliwangi) bari tetep meredih sangkan asup Islam, ngan anjeunna tetep al­imeun. Sabab pindah kayakinan teu kawas malikeun leungeun.