Untitled-5RAMADHAN Mubarak kembali menyapa kaum muslimin di seluruh dunia. Dengan berbagai kemuliaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya, wajar jika bulan suci ini merupakan salah satu bulan yang paling dirindukan kehadirannya oleh kaum muslimin. Berbagai cara di berbagai negara dilakukan kaum muslimin unutk menyambut bulan mulia ini dengan penuh antusias dan hati gembira. Sebab rasa gembira menyambut datangnya bulan Ramadhan adalah bagian dari refleksi keimanan seorang muslim.

Oleh: AHMAD SASTRA
Dosen Pascasarjana UIKA Bogor

Setiap perintah ibadah dalam Islam selalu me­miliki dimensi vertikal dan horizontal, indi­vidual dan sosial. Meski puasa adalah perintah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap individu kaum muslimin, namun tetap memberikan pesan-pesan spiritual sosial. Secara individual, pelaksanaan puasa Ramadhan memiliki dampak meningkatnya kualitas ketaqwaan. Sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama bahwa hakekat ketaqwaan adalah derajat mulia bagi seorang mus­lim karena mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan mam­pu menjauhi seluruh larangan Al­lah. Bahkan dalam Qur’an surgu juga disebut dengan istilah darul muttaqien, dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah Sebaik-baik tem­pat bagi orang yang bertakwa (QS An Nahl : 30).

Sebelum dan setelah ke­datangan bulan suci Ramadhan bukan berarti tanpa hambatan, rintangan dan ujian. Karenanya kaum muslimin perlu memper­siapkan bekal ilmu, mental dan keimanan, agar bulan Ramadhan tahun ini bisa menjadi orang-orang beruntung di hadapan Allah kelak. Orang beruntung adalah orang yang semakin me­ningkat ketaqwaannya kepada Allah, baik sebelum, selama dan setelah bulan Ramadhan. Dalam kontek kebangsaan, Ramadhan adalah jalan menuju ketaqwaan kolektif. Ketaqwaan kolektif akan menghasilkan keberkahan kolek­tif pula.

BACA JUGA :  KECURANGAN PPDB TERUS BERULANG, BAGAIMANA SOLUSINYA

Untuk memotivasi kaum muslimin sekaligus kabar gem­bira agar, maka Allah akan me­lipatgandakan kebaikan setiap amalan di bulan suci Ramadhan. Sebagai contoh saat kaum musli­min membaca al Qur’an di bulan suci Ramadhan. Jika kaum musli­min membaca satu juz Al Qur’an kira-kira berjumlah 7000 huruf, kalikan satu huruf dengan 10 ke­baikan dikalikan pahala 70 ke­wajiban maka akan menghasilkan 4.900.000 kebaikan. Jika satu kali saja Al Qur’an dikhatamkan selama bulan Ramadhan, maka akan didapat 147 juta kebaikan. Jika tiga kali akan didapatkan 441 juta kebaikan. Sungguh Allah me­lipatgandakan pahala setiap amal sholeh di bulan Ramadhan. Kare­na itu penting menjadikan Rama­dhan sebagai ladang amal, bukan bulan untuk bermalas-malas.

Ramadhan bukanlah momen untuk bermalas-malasan apalagi berbuat maksiat. Banyak peris­tiwa besar dalam sejarah yang justru terjadi pada bulan Ramad­han. Kemenangan Perang Badar dibawah kepemimpinan Rasu­lullah terjadi di bulan Ramadhan. Pembebasan Ka’bah Al Musy­arafah (Fathu Makkah) oleh 10 ribu kaum muslimin terjadi pada terjadi pada bulan Ramadhan ta­hun 8 Hijriyah. Penaklukan kaum Tartar, Khalifah Al Mu’tasyim memenangkan perang Khiththin untuk membela seorang mus­limah yang dilecehkan tentara Romawi. Penaklukan Syam oleh Shalahuddin Al Ayyubi dan ke­menangan panglima Nuruddin Zanki dari kaum salibis. Bahkan Indonesia meraih pertolongan Allah bebas dari penjajah juga di bulan Ramadhan. Bulan Ra­madhan adalah juga merupakan bulan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Nabi Yahya, Al Hasan bin Ali, al Huli Al Hasan bin Yusuf bin Al Muthahhar, Mirza Baqir Az Za­njani. Bulan Ramadhan juga awal berdirinya Universitas Al Azhar Kairo oleh Jauhar Asy Syakali di­masa Khilafah Fatimiyah.

BACA JUGA :  KECURANGAN PPDB TERUS BERULANG, BAGAIMANA SOLUSINYA

Meski kebahagiaan harus terus menghiasi hati kaum musli­min menghadapi datangnya tamu agung Ramadhan, namun kesedi­han atas kondisi kaum muslimin di seluruh dunia tentu juga tidak mungkin disembunyikan. Di ten­gah kegembiraan kaum muslimin menyambut bulan Ramadhan di negeri ini, disaat yang sama saudara muslim lain di negara lain justru dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka terjebak dalam situsi perang, kelaparan, kezaliman dan bahkan pengusir­an. Padahal umat ini adalah umat terbaik yang dilahirkan di dunia.

Berbagai tragedi dan kezali­man kini tengah dihadapi oleh kaum muslimin di berbagai neg­ara dari Palestina, Suriah, Irak, Myanmar hingga negara-negara Eropa. Tragedi Palestina berupa pembunuhan dan penjajahan atas kaum muslimin tentu bu­kan semata-mata masalah kema­nusiaan, tetapi masalah akidah seorang muslim. Dalam pandan­gan Islam, Tanah Palestina (Syam) adalah tanah milik kaum Muslim. Kaum muslimin di seluruh dunia adalah bersaudara, satu kesatuan bagai satu tubuh. Jika sakit salah satu anggota tubuh, maka ang­gota tubuh yang lain ikut mera­sakana sakitnya. Di tanah ini berdiri al-Quds, yang merupakan lambang kebesaran umat ini, dan ia menempati posisi yang sangat mulia. Umat Islam jangan melu­pakan sejarah, jangan melupakan sejarah. “ Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah neg­eri yang Kami telah memberka­hinya untuk sekalian manusia dan Kami telah memberikan kepada- Nya (Ibrahim) lshak dan Ya’qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh” (QS Al Anbiya : 71-72)

======================================
======================================
======================================