Hariring-Dadang-HPDitulis ku: DADANG H PADMADIREDJA

CEUK kolot baheula, nu ayeuna ogè kètang teu pati jauh-jauh teuing, yèn lamun aya manuk sitincuing, cungcuing atawa ceuk urang Bogor mah wik-wik disada waè, teu eureun-eureun sarta teu jauh, tandana rèk aya nu maot. Sabagèan aya nu nye­butkeun, èta tèh sirik leutik,ulah dipercaya teuing. Tapi dumasar pangalaman nu karandapan, ayana manuk wik-wik tèh, bisa disebutkeun kitu.

Leuwih ti lima kali anu kaalaman pisan, malah kungsi guntreng jeung pamajikan sa­gala, Anu pangheulana tatangga tukangeun imah, ti sore kè­nèh disadana tèh mani harus pisan, manu asa dina luhureun kentèng. Rada ngahuleng ogè, sabab ceuk rarasaan asa taya tatangga anu gering parna. Mangsa peuting, bener wè, Pa Endang Suparya pupus, malah sawaktu lesna ogè dina sang­kèhan pamajikan pisan.

Baca Juga :  KATA IWAN FALS PANCASILA ITU BUKANLAH RUMUS KODE BUNTUT

Nu kadua, indung soran­gan. mulang dirawat ti rumah sakit tèh, Salasana jagjag pisan, bungah puguh gè, mangsa ind­ung geus bisaeun ngais incuna tatangga. Teu kabadè ieuh mang­sa sorèna manuk cicirèn rèk aya anu ditèang ku Malaikat Izroil disada waè, hare-harè baè. Enya wè geuning kitu, Rebona ba’ada Lohor ngantunkeun.

Nu pamungkas kamari pisan, basa aya tatangga anu geus rada ripuh pisan katarajang panyakit, tipeuting kènèh nepi ka isukna siga anu “ngahajakeun” disada teu eureun-eureun. Malah bu­dak leutik anak tatangga ogè kungsi nanyakeun, èta sora ma­nuk naon cenah, sabab tara-tara ti sasari. Meneran nu ieu mah nungkulan pisan anu keur sa­karatul maot tèh, mangsa sukma leupas tina jasmani, sora manuk tèh ngaleungit, siga anu ngan­teurkeun anu rèk mulang ka ka­langgengan.

Baca Juga :  SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI DOSEN  

Muga-muga anu parantos mulih ka jati mulang ka asal sing dihapunten samudaya kalepa­tanna, ditampi Iman Islamna, sarta ditempateun dina rido jeung rahmat Allah SWT di alam kuburna. Lamun tèa enya, yèn manuk èta aya patalina jeung kamaotan, kayakinan urang mah kudu angger èta tèh salahsahiji kakawasaan Allah, ngiberan ka mahlukna ngeunaan datangna maot anu geus deukeut pisan. Salian ti tanda-tanda anu geus dibikeun ka manusa, kulit anu tadina kenceng jadi pèot jeung kariput, buuk anu hideung me­les geus loba anu bodasna (huis) sanajan disemir ogè ari akarna mah moal bisa dibobodo, angger wè bodas.